English version


webmaster

Krátké zprávy

1. polsko-české setkání milovníků opevnění

Jménem vydavatelství "Forteca" a muzea "Fort Łętownia" v Přemyšlu máme to potěšení pozvat Vás na 1. polsko-české setkání milovníků opevnění, které se bude konat ve fortu Łętownia ve dnech 16. - 17. května 2003. V historických interiérech fortu budou moci účastníci zdarma bydlet (je nutné mít vlastní spací pytle a karimatky) a to již od předchozího večera (15.5.2003). Stejně tak zde bude možné připravit expozice, týkající se českých muzeí opevnění pro návštěvníky z řad obyvatel Přemyšlu i polských odborníků. Na programu bude též prohlídka pevnosti Přemyšl a objektů "Molotovovy linie" a večerní táborák v areálu fortu. V kasárnách fortu Łętownia se nachází expozice věnovaná pevnosti Přemyšl. Samotný fort se nachází v krajině, která se od doby bojů v letech 1914-1915 změnila jen nepatrně, takže v jeho okolí lze nalézt pozůstatky četných polních opevnění. V rámci se setkání se zájemci mohou zúčastnit paintballového utkání, rozehraného v reáliích 1. světové války (ve formě útoku na fort).

Jarosław Chorzępa, Tomasz Idzikowski

fort Letownia
Kasárna fortu Łętownia, kde je umístěna
expozice o pevnosti Přemyšl


Bližší informace
lze získat na e-mailové adrese nakladatelství Foteca (kontakt@forteca.getin.pl). O muzeu ve fortu Łętownia aktivitách Společnosti přátel opevnění v Přemyšlu se lze dozvědět více na stránce http://www.tpfprzemysl.w.kki.pl/. Pro české zájemce jde o vynikající příležitost k prohlídce pevnosti za pomoci nejlepších polských odborníků i k nákupu polské fortifikační literatury.

17.2.2003,-of-
 
Idzikowski Tomasz: Twierdza Przemyśl, Pierwszi obwód obronny
(Pevnost Přemyšl, První obranný sektor)


Vydal ROKEiN, Přemyšl 2002

Pevnost Přemyšl byla organizačně rozdělena na 8 sektorů, z nichž první dva zahrnovaly vnitřní obrannou linii jádra pevnosti s většinou infrastruktury a zbývajících šest sektorů pak jednotlivé části vnějšího prstence fortů. Recenzovaná publikace podrobně popisuje obranný sektor č. I, který se nachází na levém břehu Sanu a jeho opevnění tvoří citadela pevnosti, dva dělostřelecké forty, čtyři větší dělostřelecké šance, čtyři baterie a několik menších objektů, to vše propojené souvislým valem.
Provedením navazuje publikace na předchozí díl, který se všeobecně zabýval konstrukcí přemyšlských pevnostních objektů. Důraz je tedy kladen na velmi kvalitní plánky, axonometrické rekonstrukce a mapky, doplněné vesměs archivními fotografiemi a kresbami různých detailů (dveře objektů, odznaky apod.). V textu autor systematicky postupuje po obvodu jádra pevnosti a popisuje jednotlivé prvky opevnění i další související stavby - sklady materiálu, mírové i válečné prachárny, nemocnice, stáje, kasárny a podobně. Vše je doplněno množstvím snímků vojenských budov, jejich interiérů i vojska při přehlídkách. Považuji však za nutné upozornit, že pro čtenáře, kterého zajímá výhradně opevnění, by mohl být obsah knihy přece jen méně zajímavý, neboť vzhledem k charakteru popisovaného sektoru je většina publikace věnována infrastruktuře. Samotné pevnostní objekty prvního sektoru pak měly pouze polopermanentní charakter a kromě zemních prvků neobsahovaly příliš zajímavé stavby. Při pečlivosti zpracování publikace je nepochopitelné, proč ze dvou stálých objektů v západní části sektoru (blokhaus na fortu XVIc a Dolní sanocká brána) obsahuje kniha plánek a fotografie jen prvního z nich a zachovalé pancéřové prvky (sponsony a pancéřové desky) nejsou kromě letmé zmínky v textu popsány, nakresleny ani vyfotografovány.
Kromě rakousko-uherských opevnění se v Přemyšlu nacházejí i objekty tzv. "Molotovovy linie" postavené po okupaci části Polska Sovětským svazem. Řada z nich se nachází i v bývalém prvním obranném sektoru a v publikaci jsou stručně zmíněny. V této souvislosti je nutné opět vyzdvihnout kvalitu plánků T. Idzikowského, neboť plánky osmi sovětských objektů, včetně jednoho axonometrického řezu, jsou vynikající. Škoda, že tyto objekty nejsou zakresleny na mapách a jsou zobrazeny jen na několika málo fotografiích.
Další díly této kižní série by měly být věnovány ostatním obranným sektorům, takže po jejich vydání bude mít čtenář k dispozici skutečně perfektní informace pro návštěvu pevnosti Přemyšl, zvláště když autor nezapomíná na informace o současném stavu popisovaných objektů.

191 stran (A5), 88 fotografií, cca 110 map, kreseb a plánků, cena cca 250 Kč

17.2.2003,-of-
Premysl
Kaufmann, J. E., Jurga, Robert M.: Twierdza Europa
(Pevnost Evropa)

Vydalo vydavatelství Belonna, Varšava 2002

Recenzovaná kniha je velmi ambiciózním projektem, který si dal za cíl popsat všechna evropská opevnění, vybudovaná nebo využívaná před druhou světovou válkou a v jejím průběhu. Primárně je určena pro americký trh, ale český čtenář se s ní může nejlépe seznámit prostřednictvím jejího polského vydání. Tak široký záběr je úctyhodný, ale zároveň je jasné, že jednotlivé kapitoly nemohou mít stejnou úroveň a naskýtá se otázka, zda je tak široké práce vůbec někdo schopen v dostatečné kvalitě. Jediným řešením, zaručujícím přesnost informací, by podle mého názoru bylo podrobné připomínkování každé kapitoly odborníkem z příslušné země. To se však evidentně nestalo, protože kniha obsahuje velké množství zjevných chyb, které by oku recenzentů jistě neunikly. Rozebírat obsah celé knihy by vydalo na několik stran, takže v následujícím textu se omezím na kapitolu o československém opevnění, která dobře ilustruje úskalí této práce.
Československému opevnění je věnováno celkem 15 stran textu a 10 stran ilustrací. Z kapitoly je patrné především to, že autoři, zřejmě v zajetí přestav o "malé Maginotově linii", velmi výrazně přeceňují význam dělostřeleckých tvrzí. U lehkých objektů vz. 37, které tvořily naprostou většinu našich opevněných linií pouze konstatují, že byly důležitější než objekty vz. 36 a celkově je považují za jakýsi doplněk těžkého opevnění. Většina textu věnována popisu opevnění v prostoru Odra - Krkonoše, především pak tvrzím. Kvalitu informací lze přirovnat k horší verzi "Denkschriftu", to znamená, že více či méně nepřesné, a někdy též neobratně formulované údaje jsou místy zpestřeny údaji zcela nesprávnými. Některé chyby jsou přímo záhadné, například neustálé střídavé uvádění ráže houfnic a kanónů 100 a 105 mm (přičemž autoři nijak nezaznamenali, že projekt kanónů byl zrušen). Přehled objektů dělostřeleckých tvrzí je také velmi zavádějící, když u některých jsou do jejich sestavy počítány i okolní samostatné objekty, některé pěchotní sruby s pozorovacím zvonem jsou označeny za pozorovatelny apod. Text zřejmě byl s někým konzultován, výsledkem toho však je pouze nesprávná poznámka pod čarou, že výstavba tvrzí Jírova Hora a Poustka byla odložena stejně jako tvrze Orel. U otočných věží zase zarazí tvrzení, že zůstaly pouze ve stádiu plánů. Popis použití objektů různé odolnosti je také nesprávný. Stručná pasáž o překážkách označuje za nejrozšířenější protitankovou překážku betonové ježky, zatímco o jehlách se vůbec nezmiňuje.
Pokud se týká provedení knihy, pak polské vydání obsahuje jen malé množství fotografií nepříliš dobré kvality, posledních několik kapitol pak fotografie neobsahuje vůbec. Těžištěm obrazové části jsou tak plánky a mapy z pera R. Jurgy, které jsou jako vždy vynikající a i majitel všech jeho předchozích prací zde nalezne velké množství kreseb dosud nepublikovaných. Mezi nimi jsou takové lahůdky jako prostorové řezy velkými pěchotními sruby Mannerheimovy linie, plánky jugoslávských a dánských objektů či schéma podzemních prostor v Gibraltaru. V několika případech však zmenšení původních plánků přesáhlo technicky únosnou mez, což poznamenalo jejich kvalitu.
Pro americké publikum je kniha nepochybně dobrou možností, jak získat informace o evropských opevněních, byť s vynaložením určitého úsilí by bylo možné ji hodně zlepšit. Kapitoly o méně známých pevnostních systémech jsou velmi zajímavé, bohužel asi nelze údajů příliš věřit, když vezmeme v úvahu kvalitu některých pasáží o pevnostních systémech dobře známých a zdokumentovaných.

474 stran(B5) z toho 111 stran plánků, 54 fotografií (z toho 9 barevných), cena cca 500 Kč

17.2.2003,-of-
Pevnost Evropa
Chorzępa, Jarosław: Najnowsze fortyfikacje Czech
(Nejnovější opevnění Čech)


Vydalo nakladatelství Forteca, Przasnysz 2002

Zahraniční publikace o československém opevnění jsou vzácné, což je pochopitelné, neboť jazyková bariéra činí všechny prameny pro zahraniční badatele prakticky nepřístupné (jak dopadl pokus amerického badatele J. Kaufmanna si můžete přečíst v jedné z našich recenzí).
Recenzovanou publikaci si čeští čtenáři jistě pořizovat nebudou a je tudíž zajímavá hlavně z toho pohledu, jak se autor s tématem našeho opevnění vyrovnal (přičemž je třeba brát v úvahu, že jde v první řadě o turistického průvodce). Popisu obecných otázek našeho opevnění je věnována necelá polovina brožury a je možné konstatovat, že se autor problematiku zvládl dobře a vyvaroval se například přeceňování úlohy dělostřeleckých tvrzí. Přesto k pochopení koncepce československého opevnění poněkud chybí zmínka o tom, že jeho nejpodstatnější, byť nejméně efektní složku tvořila kvalitní opevnění lehká, což je v porovnání s opevněním polským hlavní rozdíl. Část věnovaná jednotlivým muzeím je poměrně obšírná a kromě objektů všeobecně známých si všímá i menších muzeí s nepravidelnou provozní dobou. V publikaci chybí mapky, které by lokalizaci objektů usnadnily, nicméně turista vybavený alespoň běžným autoatlasem by je podle popisu měl najít. První dojem z brožury kazí poněkud divoká obálka, která kombinuje 6 typů písma, ačkoli u jiných počinů vydavatelství Forteca jeví kvalita obálek stoupající tendenci.
V každém případě by tato publikace mohla kladně přispět k rozvoji turistického ruchu na našich severních hranicích, k průzkumu opuštěných objektů, kterých je většina, budou polští kolegové samozřejmě nadále potřebovat publikace české.

45 stran (A5), 49 fotografií (z toho 10 barevných), cca 15 plánků, cena cca 60 Kč

17.2.2003,-of-
Najnowsie fortifikacie Czech
novější zprávy   starší zprávy