English version


webmaster

Krátké zprávy

Fortyfikacja, Tom XV

Vydal Forteca, Przasnysz 2002

Sborník obsahuje materiály ze dvou konferencí, konaných v roce 2000 a 2001 ve Frysztaku. Spoluorganizátorem konferencí byly i místní úřady, které se v současné době zabývají zpřístupněním německého velitelského komplexu Stępina - Cieszyna pro veřejnost, takže je značná část sborníku věnována právě tomuto tématu. Vesměs se jedná o kratší referáty s výjimkou rozsáhlého popisu objektů a jejich historie od Bogusława Percyka, který je však ilustrován jen několika plánky nepříliš dobré kvality (například popisky na mapce celého areálu jsou zcela nečitelné). Za nejzajímavější lze považovat článek o německé pobřežní baterii "Schlezwig Holstein", která byla vybudována na poloostrově Hel. Vzhledem k výzbroji (3 x 406 mm) se jedná o nejsilnější baterii na území Polska. Článek je ilustrován kvalitními plánky gigantických objektů pro kanóny, devítipodlažní věže řízení palby a muničních skladišť, nechybí ani barevné snímky interiérů s částečně zachovalým vnitřním vybavením. Z ostatních článků stojí za zmínku především materiál o průzkumu Opevněného rajónu Grodno, jež je součástí "Molotovovy linie" a polních opevnění severního křídla Pomořanského valu.
Především výše zmíněné rozsáhlejší články by mohly motivovat čtenáře k zakoupení této publikace, celkově se však sborník nedosahuje informační hodnoty časopisu či knihy.

142 stran (B5), 29 fotografií (z toho 16 barevných), cena cca 150 Kč

21.4.2003,-of-
Tom XV
Novák Jiří: Těžké opevnění v úseku ŽSV I - Staré město pod Sněžníkem

Vydal Jiří Novák, Jablonné nad Orlicí 2002

Zatím nejméně rozsáhlá publikace Jiřího Nováka se věnuje těžkým opevněním v úseku Staré Město pod Sněžníkem - Šerák a v prostoru Domašova. Stejně jako u předchozí brožury o objektech na Rokytnicku se jedná spíše o publikaci fotografickou, doplněnou mapami a krátkým textem, která neobsahuje plánky objektů. To je trochu škoda, neboť postavené i nepostavené objekty ŽSV I, stavěné v náročném horském terénu, patří ke konstrukčně nejzajímavějším.
Pokud se jedná o textovou část knihy, lze konstatovat, že ten kdo sleduje odbornou literaturu a postavené objekty ŽSV I navštívil, nenajde zde příliš mnoho nových informací. Takticko technická data všech těžkých objektů již byla publikována v  "Lexikonu TO" E. Stehlíka, mapy úseků je pak možné najít ve starší publikace autora (i když nyní byly doplněny o palebné vějíře hlavních zbraní). Objekty jsou vždy popsány jen několika větami a autor ani nezmiňuje některé zajímavosti, které jsou o nich známy (např. výškové lomení izolovaného dělostřeleckého srubu "Kolštejn" nebo původně plánovou verzi srubu Stm-S 31 se třemi hlavními směry palby). Za pozornost stojí především popis stavu nedokončených objektů a předpokládaného řešení zrušené tvrze Kronfelzov. Tradičně velmi kvalitní jsou letecké fotografie úseků a archivní i barevné snímky. Publikace je vydána v nižším nákladu, což se projevilo i v její relativně vysoké ceně, zájemci o návštěvu těžkých opevnění v Jeseníkám nicméně může dobře posloužit.

47 stran (A5), 44 fotografií (z toho 18 barevných), 6 map, cena cca 110 Kč

21.4.2003,-of-
Staré Město pod Sněžníkem
Forteca 11

Vydalo vydavatelství Forteca, Przasnysz 2002

Historie časopisu začíná již v roce 1997, v roce 2002 byla Forteca poprvé úspěšně vydávána jako čtvrtletník. Jedenácté číslo, opatřené povedenou barevnou obálkou, přináší zajímavé články s tématikou polygonálního, fortového, meziválečného a poválečného opevnění.
První článek je věnován branám gigantického polygonálního fortu "Winiary", který plnil funkci citadely pevnosti Poznaň. Kromě kvalitních plánků stojí za pozornost též fotografie těžkých poškození fortu, k nimž došlo při jeho obraně na konci 2. světové války. Značný prostor je v tomto čísle časopisu věnován rakousko-uherským pevnostem. Naleznete zde článek o polních opevněních pevnosti Krakov a především vynikající materiál o věžových a kasematových dělech pevnosti Přemyšl, který přináší množství nových informací a je ilustrován plánky všech typů těchto zbraní. Polskému poválečnému opevnění, což je téma dosud málo známé, je věnován článek o dělostřelecké baterii č. 27 na Helu. Baterie byla postavena podle standardních sovětských projektů, takže se zde čtenář zároveň seznámí i s technickými řešeními, která byla používána v SSSR. Čtvrtou částí končí seriál o Kyjevském opevněném rajónu, který je opět ilustrován kvalitními plánky. Poslední článek je věnován tématu německých polních opevnění z konce 2. světové války, přičemž popisovaná linie b-2 v prostoru Horního Slezska je zajímavá především masivním použitím malých prefabrikovaných objektů (tzv. "kochbukrů"), které se vesměs dochovaly dodnes a také tím, že její součástí byla polská předválečná opevnění. Mapy a plánky k tomuto článku jsou však poškozené, a to zřejmě nevhodným způsobem zpracování, což je problém, který se u produktů Fortecy občas vyskytuje. Kromě hlavních článků obsahuje časopis též kratší aktuality z polské bunkrologie a stručné informace o nových publikacích.
Celkově jde o velmi povedené číslo, což svědčí o tom, že časopis ani při výrazném zrychlení jeho vydávání neztrácí svou dobrou úroveň. V příštích číslech by se měly mimo jiné objevit materiály o dánských pancéřových fortech, pevnosti Vladivostok a československém poválečném opevnění.

64 stran (A4), 55 fotografií (z toho 6 barevných), cca 60 map, kreseb a plánků, cena cca 100 Kč

21.4.2003,-of-
Forteca 11
Kolektiv autorů: Dělostřelecká tvrz Bouda z let 1936-1938

Vydalo vydavatelství SPČSOB, Brno 2002

Brožura ze série "malý průvodce" je určena pro návštěvníky tvrze Bouda. Ti v ní naleznou především popis tvrze, podzemních prostor, objektů a také informace o trasách prohlídek a provozu muzea. Za pozornost stojí především barevný axonometrický nákres celé tvrze s detaily jednotlivých objektů, podzemních prostor za svážnicí a kasárenských sálů. Z tohoto plánku by strukturu tvrze měl pochopit i naprostý laik, neboť je těžké si představit něco přehlednějšího. Kromě malých černobílých fotografií je brožura ilustrována i barevnými snímky současného stavu podzemí a všech povrchových objektů. Pro bunkrologa nemá pořízení publikace větší význam, což ovšem není myšleno jako kritika - pro tento účel není určena a o Boudě již byl publikován dostatek podrobnějších materiálů.

40 stran (A5), 45 fotografií (z toho 20 barevných, 8 stran plánků, cena cca 60 Kč

21.4.2003,-of-
Bouda
Twierdza Przemyśl v Galicii
(Pevnost Přemyšl v Haliči)

Vydal ROKEiN 2003

Ačkoli by tomu obálka recenzované publikace nasvědčovala, nejedná se o čtvrté pokračování vynikající série Tomáše Idzikowského (které mělo být podle plánu věnováno druhému obrannému sektoru pevnosti). Ve skutečnosti se totiž jedná o sborník z konference, což je žánr u nás neznámý, v Polsku však zřejmě velmi oblíbený. Krátké příspěvky jsou věnovány především různým tématům souvisejícím s pevností, které pro zájemce o opevnění mají jen omezený význam. Zajímavější je přehled objektů jádra pevnosti, ilustrovaný malými plánky, nicméně polovina těchto objektů již byla podrobně popsána v předchozí publikaci ROKEiNu. Za pozornost stojí množství archivních fotografií a maleb bojujících vojsk, válečných zajatců i výzbroje, které jsou vytištěny ve vysoké kvalitě. Zásadní výjimkou z nepříliš zajímavého obsahu publikace je článek T. Idzikowského o fortové skupině Siedliska. O těchto moderních fortech, tvořících předsunuté postavení před známým fortem Salis Soglio, bylo totiž dosud známo jen málo informací, mimo jiné i z toho důvodu, že se nacházejí v pohraničním pásmu Ukrajiny. Článek obsahuje popis fortů (č. I/1 - I/6), z nichž čtyři jsou pancéřové a každý je konstrukčně řešen úplně jinak, podrobnou mapu a především kvalitní plánky všech fortů a jejich vnitřních prostor. Je škoda, že tento článek nebyl publikován samostatně, aby si kvůli němu čtenář nemusel pořizovat celou publikaci.

140 stran (A5), cca 40 plánků a maleb, cca 50 map a plánů, cena cca 200 Kč

21.4.2003,-of-
Přemyšl
Sadowski, J., Suchanek, P.: Fortyfikacje Węgierskiej Górki
(Opevnění Węgierské Górki)

Vydal Interfon, Węgierska Górka 2002

Vzhledem k tomu, že o polském opevnění se dochovalo minimální množství archivních pramenů, není zatím dostupná literatura zdaleka tak rozsáhlá, jako je tomu například u opevnění československého. Recenzovaná publikace je tak po knize "Bastion Polesie" další monografií určitého úseku opevnění, založenou především na průzkumu v terénu.
Nepříliš rozsáhlé opevnění Węgierské Górki, které má charakter horského uzávěru (což je samo sobě v polském opevnění velmi vzácné) odehrála v historii německého útoku na Polsko poměrně výraznou roli. Výstavba uzávěru začala až v roce 1939 a v okamžiku napadení Polska zde byly vybudovány pouze 4 pěchotní a jeden dělostřelecký srub. Tato opevnění přehrazovala možný směr útoku z prostoru Jablunkova do týla armády "Kraków" a stala se místem tuhých bojů s postupujícími jednotkami Wehrmachtu. I přes absenci podpory polních jednotek a dělostřelectva kladly posádky nedokončených objektů odpor až do dobytí objektů přímým útokem.
Velmi důkladně je zpracován popis jednotlivých srubů, ilustrovaný vždy kvalitními plánky a rekonstrukcemi jejich vzhledu. Kromě popisu jednotlivých objektů a jejich úlohy v bojích obsahuje kniha i rozsáhlé pasáže o tehdejší koncepci obrany polského území, celkovém stavu opevnění, výstavbě objektů a jejich výzbroji a vybavení. Především informace o pancéřových kopulích a střílnách jsou poměrně nekonkrétní a neobsahují ani jejich označení, což však není vina autorů, nýbrž důsledek zmíněného nedostatku archivních pramenů. Přesto je zde obsaženo několik zajímavých plánků, například kulometné kopule a pevnostního protitankového kanónu ráže 37 mm. Kapitoly o výstavbě opevnění a jeho obraně obsahují i velké množství vzpomínek pamětníků.
Technické zpracování publikace je na dobré úrovni, plánky objektů a pohledy na ně jsou podrobné a velmi dobře provedené. Nechybí ani množství fotografií včetně archivních. Zajímavou pasáží je seznam všech vojáků 151. pevnostní roty, včetně snímků velkého množství z nich.
Kniha může velmi dobře posloužit nejen při návštěvě opevnění Węgierské Górki, ale i objektů sousedních horských uzávěrů Korbielów a Przyborów, jejichž polohu a plánky lze nalézt v závěru publikace.

175 stran, 88 fotografií (mimo portrétů), 13 stran plánků, cena cca 250 Kč

21.4.2003,-of-
Wegierskia Gorka
    starší zprávy