English version


webmaster

Novodobé fortifikace č. 5 (2000)

Fest Kaiser Wilhelm II
Bernard Bour (Francie)

O německých festech, gigantických pevnostech stavěných před první světovou válkou, jsme se v našem časopise již zmiňovali. Jsme rádi, že Vám tentokrát můžeme přinést obsáhlejší materiál o tomto tématu, a to článek o vůbec největším německém festu, postaveném na přelomu století nedaleko Štrasburku na nových hranicích německého císařství. Článek popisuje vývoj koncepce pevnosti a její realizaci, včetně stručného popisu všech objektů a jejich výzbroje, která rozhodně stojí za pozornost, nebot ve své rozmanitosti odráží rychlý vývoj německého fortifikačního stavitelství v období výstavby festu.

otocna vez vz.93
Otočná věž vz. 93 pro 15 cm houfnici.
Foto B. Bour.

 

fotografie

Fortová pevnost Verdun
Marcus Massing (Německo)

Není asi pochyb o tom, která pevnost na světě je nejproslulejší. Je to fortová pevnost Verdun na severovýchodě Francie, která byla ohniskem jedné z největších a nejkrvavějších bitev v dějinách. První část článku německého autora pojednává o této pevnosti především v širších souvislostech, tedy o otázkách obrany francouzské hranice s Německem po prohrané válce v roce 1870, o koncepci pevnostní výstavby a základních typech použitých pevnostních staveb. Podrobněji je zmíněna osoba generála Sere de Rivieres, který byl duchovním otcem verdunského pevnostního systému v jeho původní podobě. Pokračování článku v příštím čísle časopisu pak přinese podrobnější informace o pancéřových věžích pevnosti a jejích osudech od počátku století do současnosti.

blokhaus
Unikátní blokhaus nedaleko fortu Tavannes.
Foto M. Massing 1990.

 

fotografie

Vzduchotechnika samostatných pěchotních srubů
Jan Pavel

Zřejmě každý, kdo procházel samostatné pěchotní sruby našeho opevnění, si všiml, že systém jejich filtroventilace byl nejen velmi komplikovaný, ale navíc se u jednotlivých objektů objevují různá technická řešení. Rozsáhlý materiál, který Vám přinášíme, shrnuje poznatky o ventilačním systému samostatných pěchotních srubů všech typů, především s ohledem na jejich vývoj. Vzhledem ke značnému rozsahu textu a obrazových materiálů byl článek rozdělen na dvě části. V první z nich je popsána nasávací část ventilace, filtry a ventilační soustrojí. Článek Vám také poskytne praktické informace, jak přímo v terénu rozeznat typ ventilační soupravy objektu.

vydech ventilace
Vyústění potrubí pro přívod čerstvého vzduchu v pravé střelecké místnosti srubu "Březinka".
Foto Jan Pavel.

 

fotografie

Pevnost Silberberg
Jiří Slavík

Tato bastionová pevnost patří k nejzajímavějším stavbám svého druhu ve střední Evropě. Je to dáno především jejím umístěním ve složitém terénu horského sedla severně od města Klodska v dnešním Polsku. Díky tomu je pevnost tvořena složitou soustavou detašovaných prvků, které svým řešením nezřídka připomínají pevnostní stavby daleko modernější. Tradiční geometrickou formu tak zachovává v podstatě jen centrální donjon s okolními bastiony. Ačkoli již byla pevnost v naší literatuře popsána, doufáme, že Vás rozsáhlý článek popisující všechny části pevnosti, doplněný vynikajícími plánky a mnoha fotografiemi, zaujme a případně i inspiruje k návštěvě této pozoruhodné památky.

donjon
Pohled z valu do nádvoří Donjonu s expozicí dělostřeleckých zbraní.
Foto Jan Pavel.

 

fotografie

Stěny se střílnami v Bratislavě
Milo Gona, Dušan Cibulka (Slovensko)

Výsledkem zoufalé snahy německých ozbrojených sil zdržet na konci druhé světové války postup spojenců byly někdy skutečně kuriózní fortifikační stavby. Ve třetím čísle Novodobých fortifikací jsme se již zmínili o střílnách pro sovětské pevnostní kanóny, zabudovaných v domech a betonových střílnách v Olomouci. Nyní vám díky práci našich slovenských kolegů přinášíme materiál o podobných stavbách, které měly zesílit obranu Bratislavy. V článku naleznete popis umístění těchto objektů, jejich fotografie a plánky a též fotografie unikátní cihlové makety tanku, která zřejmě sloužila obsluhám kanónů k výcviku střelby.

stena pro sovetsky kanon
Čelní pohled na stěnu se střílnou pro sovětský pevnostní protitankový kanón v ulici Zátišie.
Foto M. Gona.

fotografie